Advanced RISC Technology

ESP32 Litebrite

LiteBrite Controller board

LiteBrite


Litebrite Layout


Litebrite Schematic

Litebrite Controller BOM

Comment Designator Quantity LCSC#
TP 3V3 5V GND 3
1uF C1 C2 2 C15849
100nF C3 C4 2 C14663
1N4002 D1 1 C169542
PWR_2.1MM J1 1
HEADER 5X2 JP1 JP2 2
ESP8266_MINI_v2 M1 1
10PIN-SIL P1 1
74HC595 U1 U3 2 C5947
ULN2803A U2 U4 2 C845537
LM7805 U5 1 C58069


LiteBrite SMD Stck What a deal

LiteBrite SMD Stck

LiteBrite Firmware

LiteBrite Firmware